Beoordeeld met een 9,6
Gratis parkeren
Meer dan 15 behandelingen
6 dagen per week open

Kwaliteit

Beauty Signature is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 39911563088. De AGB-code van de salon is 8905456. De AGB-code van de huidtherapeut is: 90047765. Daarnaast is de huidtherapeut van Beauty Signature aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) Lid: 500970. 

Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

 

 

Toestemming verlenen

Met het invullen van de intake en/of het maken van een afspraak, zowel online, via de mail en/of andere wegen, verleend u toestemming tot behandelen. 

U kunt de intake invullen bij ons in de praktijk of via de mail. Bij cliënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject. 

 

 

Privacy

De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.

 

 

Annulering

In het geval dat de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk twee werkdagen of achtenveertig uur van tevoren bij de praktijk af te zeggen. Afspraken kunnen door de klant en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mail worden geannuleerd. Bij telefonische afmelding of per email wordt de tijd van afmelding geregistreerd. Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan is Beauty Signature genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50%  per geplande behandeling in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de afspraak word de gehele service in rekening gebracht. 

 

 

Vergoedingen

De kosten voor huidtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor uw huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en per zorgverzekeraar.

U dient hier zelf verantwoording voor te dragen. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

 

Klachten 

In geval van ontevredenheid of een klacht van de client over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de client dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de clikent spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de client zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de client. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de client zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.  

 

 

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

 

 

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Wijziging

De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.